مرتبط گسترش طرح های داده

hitois ها اطلاعات کاربر و مطالب کاربران در ماشین قابل خواندن فرمت RDF منتشر می کند.

شروع از hitois

برای استفاده از hitois ها نیاز به حساب گوگل.


انواع Linked Open Data است

FOAF

اطلاعات دقیق کاربر RDF. 1 من برای یکی از اطلاعات فایل

RDF Format


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:air="http://www.daml.org/2001/10/html/airport-ont#"
 xmlns:contact="http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#"
 xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#"
 xmlns:dpd="http://www.kanzaki.com/ns/dpd#"
 xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
 xmlns:bio="http://purl.org/vocab/bio/0.1/"
 xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
 xmlns:smap="http://purl.org/net/ns/sitemap#"
 xmlns:sioc="http://rdfs.org/sioc/ns#"
 xmlns="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
>
  <Person rdf:about="https://sample.hitois.net">
		<mbox_sha1sum>sample@hitois.net</sha1sum>
		<depiction rdf:resource="//www.hitois.net/image/profileImageBig/sample.png"/>
		<name lang="en">Sample User</name>
		<title lang="en">Mr</title>
		<gender lang="en">male</gender>
		<familyName lang="en">User</familyName>
		<givenName lang="en">Sample</givenName>
		<nickname lang="en">Sam</nickname>
		<PersonalProfileDocument lang="en">I am a user for the sample. I will introduce you can do it in any hitois.</PersonalProfileDocument>
		<homepage rdf:resource="https://sample.hitois.net/index.html.en" dc:title="Sample User"/>
		<schoolHomepage rdf:resource="https://www.universityofcalifornia.edu" dc:title="University of California" lang="en"/>
		<workplaceHomepage rdf:resource="https://www.google.com" dc:title="Google" lang="en"/>
		<interest rdf:resource="http://thirtysecondstomars.thisisthehive.net" dc:title="30 seconds to mars" lang="en"/>
		<currentProject rdf:resource="https://sample.hitois.net/projects/sample_project.html.en" dc:title="Sample Project" lang="en"/>
		<publications rdf:resource="https://sample.hitois.net/books/sample_book.html.en" dc:title="Sample Book" lang="en"/>
		<made rdf:resource="https://sample.hitois.net/sample/sample_made.html.en" dc:title="Sample Made" lang="en"/>
		<knows>
			<Person rdf:about="https://satorun.hitois.net">
				<name xml:lang="en">Satoru Nakamura</name>
				<homepage rdf:resource="https://satorun.hitois.net"/>
			</Person>
		</knows>
	</Person>
</rdf:RDF>
          


People RDF

فهرست کاربران hitois ها RDF. لینک FOAF هر کاربر ارسال شده است.

//www.hitois.net/lod/people.rdf


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xmlns:oslc="http://open-services.net/ns/core#"
 xmlns="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
>
<oslc:nextPage rdf:resource="Ci8SKWoMc35oaXRvaXMtYXBwchkLEgRVc2VyIg9oaXJvLmhpdG9pcy5uZXQMGAAgAA==.rdf" />
<rdf:List>
	<Person rdf:about="https://satorun.hitois.net/foaf.rdf" />
	<Person rdf:about="https://cinamonboy.hitois.net/foaf.rdf" />
</rdf:List>
      


Apps RDF

فهرست برنامه های کاربردی RDF. عنوان، URL تصویر بند انگشتی، و غیره نیز گنجانده شده است.

//www.hitois.net/lod/apps.rdf


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xmlns:oslc="http://open-services.net/ns/core#"
 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
 xmlns=”http://schema.org”
>
<oslc:nextPage rdf:resource="agxzfmhpdG9pcy1hcHByOAsSBFVzZXIiFmFjdC1oYWt1Y2hvLmhpdG9pcy5uZXQMCxILQXBwbGljYXRpb24YgICAgIDA7wgM.rdf" />
<rdf:List>
	<foaf:Person rdf:about="https://satorun.hitois.net/foaf.rdf">
		<CreativeWork rdf:about=”https://satorun.hitois.net/applications/agxzfmhpdG9pcy1hcHByOQsSBFVzZXIiF3NsaW1lbmV0d29yay5oaXRvaXMubmV0DAsSC0FwcGxpY2F0aW9uGICAgICgxI4KDA.html.ja”>
			<name lang=”ja”>Sample Game</name>
			<creator>https://satorun.hitois.net</creator>
			<thumbnailUrl>//www.hitois.net/image/application/thumbnail/agxzfmhpdG9pcy1hcHByOQsSBFVzZXIiF3NsaW1lbmV0d29yay5oaXRvaXMubmV0DAsSC0FwcGxpY2F0aW9uGICAgICgxI4KDA.png</thumbnailUrl>
			<image>//www.hitois.net/image/application/logo/agxzfmhpdG9pcy1hcHByOQsSBFVzZXIiF3NsaW1lbmV0d29yay5oaXRvaXMubmV0DAsSC0FwcGxpY2F0aW9uGICAgICgxI4KDA.png</image>
			<url rdf:about=”https://play.google.com/store/apps/”>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.slimenetworkr.badgeme2</url>
			<url rdf:about=”https://itunes.apple.com/us/app/”>https://itunes.apple.com/us/app/nyankokurosuwado/id1065489265?l=ja&ls=1&mt=8</url>
		</CreativeWork>
</foaf:Person>
</rdf:List>
        


Books RDF

فهرست آثار RDF. شامل تصویر بند انگشتی و URL صفحه فروش.

//www.hitois.net/lod/books.rdf


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xmlns:oslc="http://open-services.net/ns/core#"
 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
 xmlns=”http://schema.org”
>
<oslc:nextPage rdf:resource="1EOJvdMiV_cmTwFzUOMhuCO5srcMVphgSIsWL1_3xS-E.rdf" />
<rdf:List>
	<foaf:Person rdf:about="https://satorun.hitois.net/foaf.rdf">
		<CreativeWork rdf:about=”https://satorun.hitois.net/books/agxzfmhpdG9pcy1hcHByOQsSBFVzZXIiF3NsaW1lbmV0d29yay5oaXRvaXMubmV0DAsSC0FwcGxpY2F0aW9uGICAgICgxI4KDA.html.ja”>
			<name>Sample</name>
			<creator>https://satorun.hitois.net</creator>
			<thumbnailUrl>//www.hitois.net/image/books/thumbnail/agxzfmhpdG9pcy1hcHByOQsSBFVzZXIiF3NsaW1lbmV0d29yay5oaXRvaXMubmV0DAsSC0FwcGxpY2F0aW9uGICAgICgxI4KDA.png</thumbnailUrl>
			<image>//www.hitois.net/image/books/logo/agxzfmhpdG9pcy1hcHByOQsSBFVzZXIiF3NsaW1lbmV0d29yay5oaXRvaXMubmV0DAsSC0FwcGxpY2F0aW9uGICAgICgxI4KDA.png</image>
		<url>https://goo.gl/IpEDP1</url>
		</CreativeWork>
</foaf:Person>
</rdf:List>
        


Music RDF

فهرست RDF موسیقی. این شامل عنوان آهنگ و آدرس RSS.

//www.hitois.net/lod/musics.rdf


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xmlns:oslc="http://open-services.net/ns/core#"
 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
 xmlns=”http://schema.org”
>
<oslc:nextPage rdf:resource="1GZsuIdkrUJ9HnjufaQwAGM2dDeOAiwOQF_9gMlVUaPw.rdf" />
<rdf:List>
	<foaf:Person rdf:about="https://satorun.hitois.net/foaf.rdf">
		<CreativeWork rdf:about="https://satorun.hitois.net/podcast/audio/agxzfmhpdG9pcy1hcHByKQsSBFVzZXIiEnNhdG9ydW4uaGl0b2lzLm5ldAwLEgVNdXNpYxjR3w8M.xml.ja" >
			<name lang=”en”>Vanilla Beans</name>
			<creator>https://satorun.hitois.net</creator>
    </CreativeWork>
	</foaf:Person>
</rdf:List>
        


Short Stories RDF

داستان کوتاه لیست RDF. این شامل عنوان و تصویر بند انگشتی URL.

//www.hitois.net/lod/shortStories.rdf


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xmlns:oslc="http://open-services.net/ns/core#"
 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
 xmlns=”http://schema.org”
>
<oslc:nextPage rdf:resource="1SKFUlhtFFQlNYMpcY264H-rerF6LvqOnBO18mEDHMog.rdf" />
<rdf:List>
	<foaf:Person rdf:about="https://satorun.hitois.net/foaf.rdf">
		<CreativeWork rdf:about=”https://satorun.hitois.net/shortStories/agxzfmhpdG9pcy1hcHByMwsSBFVzZXIiEnNhdG9ydW4uaGl0b2lzLm5ldAwLEgpTaG9ydFN0b3J5GICAgMC0irwKDA.html.ja”>
			<name>Sample</name>
			<creator>https://satorun.hitois.net</creator>
			<thumbnailUrl>//www.hitois.net/images/SHARE/shortStories/noCover.png</thumbnailUrl>
		</CreativeWork>
</foaf:Person>
</rdf:List>
        


hitois ها یک سرویس است که شما را به یک هنرمند مشهور است

لطفا به hitois اهدا کنید

hitois توسط اهدا همه افراد اداره می شود.
>جزئیات اینجا هستند